2021/2022 Ikasturteko Matrikulazio Eskaera

Solicitud de Matricula. Curso 2021/2022

Ikaslearen Datuak / Datos del Alumno
Bankuko datuak / Datos bancarios
Matrikularako Datuak / Datos de Matricula

(7 urtetik aurrera / a partir de 7 años)
Ikastetxearen datuak / Datos escolares

Guraso/tutore legez, ARRATIAKO MUSIKA ESKOLAri baimena ematen diot ikastetxeak antolatutako jarduera lektiboetan, osagarrietan eta eskolaz kanpokoetan egindako irudiak erabilera pedagogokiearekin argitaratzeko.

Como padre/tutor, autorizo a la escuela ARRATIAKO MUSIKA ESKOLA a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente


Oharrak bi email desberdinetara bidaltzea nahi dut (Idatzi bigarren email-a hemen)

Quiero recibir las notificaciones a dos direcciones de email (escribir aquí la segunda dirección:DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Datu pertsonalen tratamenduko arduraduna Interklabe S.L. enpresa da, Arratiako Musika Eskolaren kudeaketako arduraduna, Herriko Plaza 1, 48142 Artea, Bizkaia, helbidearekin, 946317352 telefonoarekin eta arratia.musikaeskola@gmail.com helbide elektronikoarekin.
Datu pertsonalak artxibo bakar baten gordetzen dira eta beraien trataera Arratiako Musika Eskolako kudeaketa hezigarria eta administratiboa da.
Datuak, udaletxeari soilik komunikatzen zaizkio, barne helburu administratiboetarako.

El responsable de tratamiento de datos personales es la empresa Interklabe S.L., responsable de la gestión de la escuela de música pública “Arratiako Musika Eskola”, con domicilio en Herriko Plaza 1, 48142 Artea, Bizkaia, con teléfono 946317352 y dirección de correo electrónico arratia.musikaeskola@gmail.com
Los datos personales se guardan en un único archivo y la finalidad de su tratamiento es la gestión educativa y administrativa de “Arratiako Musika Eskola”.
Los datos se comunican exclusivamente al Ayuntamiento para fines administrativos internos.